Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Oecumene

Het onderlinge verkeer tussen kerken is een wezenlijk onderdeel van ons kerkelijk leven. Vaak worden we ongemerkt geconfronteerd met oecumenische contacten, doordat mensen elkaars diensten bijwonen, doordat mensen uit verschillende kerken met elkaar trouwen of hun kind laten dopen in de ene of in de andere kerk. Daarnaast zijn er de officiële oecumenische contacten, die het proces van samen zoeken naar wat ons bindt als christenen stimuleert en koestert.

Onze parochie kent twee vormen van oecumeni­sche contacten. De contacten met alle kerken in Blaricum, Eemnes en Laren worden vormgegeven in de stuurgroep oecumene BEL. Daarnaast is er een prettige samenwerking met de protestantse gemeente in ons dorp.

 

Stuurgroep oecumene BEL

Internet: www.belkerken.nl

Iedere maand treft u een overzicht aan onder het menu agenda met bijzondere, open activiteiten van de kerken in onze 3 BEL-dorpen.

Vanuit onze parochie neemt onze pastor, M. Sendecki deel aan het overleg in de Stuurgroep. De Stuurgroep is niet alleen een contactorgaan, maar vanuit deze vergadering worden ook de geza­menlijke activiteiten gecoördineerd:

de oecumenische viering in de St. Jans-Basiliek van Laren rond de jaarwisseling

de oecumenische viering in de St. Vituskerk te Blaricum op Pink­sterzondag

de oecumenische vesper op de laatste zondag van de maand in de kerk aan de Naarderstraat te Laren ( 19.00 uur)

het oecumenisch aanbod van cursussen

de gezamenlijke vermelding onder ‘kerken' in het telefoonboek

ondersteunen van de geestelijke verzorging in de verpleeg- en verzorgtehuizen

de oecumenische contacten dichtbij en wereldwijd

de Veertigdagen-actie. In oecu­menisch verband wordt in de BEL-dorpen in de 40-dagen-tijd een actie gehouden om aandacht te vestigen op de nood in de Derde Wereld. En er wordt de mogelijkheid geboden om via een financiële bijdrage iets van die nood te lenigen.

 

De pastores van de BEL-kerken ontmoeten elkaar eens in de twee maanden in het convent van pastores. Tijdens deze ontmoetingen in een open en vriendschappelijke sfeer gaat het vaak over een uitwisseling van gedachten en ideeën over theologi­sche of kerkelijke kwesties

Oecumene in Blaricum

img_3291.jpg

In Blaricum bestaat er al jaren een goede band tussen de Sint Vitusparochie en de Protestante gemeente aan de Torenlaan. Het kerkgebouw is gelegen aan Torenlaan 16 en is telefonisch bereik­baar op 035 53 156 81, website www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Ieder jaar wordt er met Kerstmis een gezamenlijke actie gehou­den. We brengen een groet en een attentie namens de kerken aan alle mensen van die kerken die 75+ zijn en de mensen die het in het afgelopen jaar moeilijk hebben gehad vanwege een verlies. Dit werk wordt vanuit onze kerk gecoördineerd door Annie Janssen-Post.

In ons verzorgingshuis voor ouderen Torenhof wordt iedere woens­dag om 10.00 uur een viering gehouden. In deze vieringen gaat om en om een pastor en een dominee voor. De vieringen hebben een oecumenisch karakter. Verder worden er verschillende activiteiten door de twee kerken gezamenlijk georganiseerd.